29 พฤษภาคม 2552

สารพิษจากสมุนไพร

ประชาชนชาวไทยมีความตื่นตัวที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ จึงสนใจรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบแตกต่างกัน เช่น ผง ถุงชงและแคปซูล ในการผลิตสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ อาจเป็นสมุนไพรสดหรือแห้ง การปนเปื้อนของเชื้อราอาจเกิดได้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การตากแห้ง การบดละเอียด การเก็บรักษา และการบรรจุหีบห่อ สารพิษจากเชื้อราอาจปนเปื้อนอยู่ในสมุนไพร แม้จะตรวจไม่พบเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ เพราะตัวเชื้อราถูกขจัดออกไประหว่างแปรรูป จึงเป็นการยากที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ มีการปนเปื้อนจากสารพิษของเชื้อราหรือไม่ นอกจากจะตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษโดยตรง

ดังนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องคำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น หากมีเชื้อราหรือสารพิษอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคนอกจากจะพิจารณาการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอาหารและยารักษาโรคแล้ว ควรเลือกบริโภคพืชสมุนไพรสดมากกว่าตากแห้งหรือแปรรูป โดยอาจเลือกรับประทานผักผลิตภัณฑ์สดสะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งมีให้เลือกมากมายดังต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น